روانکارها و سیستم های روانکاری

nahai12

روانکارها و سیستم های روانکاری

برای کارکرد بیرینگ با  قابلیت اطمینان بالا و جلوگیری از تماس فلز با فلز اجزا بیرینگ باید به مقدار کافی روانکاری صورت گیرد. 36 درصد خرابی زودرس بیرینگ ها در اثر روانکاری ضعیف می باشد. بکارگیری راه کارهای صحیح روانکاری (انتخاب روانکار مناسب، روش صحیح روانکاری و روانکاری مجدد) سبب کاهش خرابی زود هنگام بیرینگ، کاهش توقف های پیش بینی نشده ماشین آلات و نهایتا افزایش بهره وری می گردد.

image Q

 

41414141

N13

     

دانلود کاتالوگ Lubrication Products and Systems

دانلود کاتالوگ SKF Grease Selection