سمینارهای برگزار شده در خصوص چرخه عمر بیرینگ

 سمینارهای برگزار شده در خصوص چرخه عمربیرینگ توسط شرکت SKF ایران و شرکت پیشرو صنعت روانگرد

شرکت پیشرو صنعت روانگرد به همراه شرکت  SKF  ایران به منظور انتقال دانش فنی SKF در محل سایت مشتریان،  اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی می نماید. همچنین جهت بررسی شرایط موجود تامین بیرینگ ها و تجهیزات وابسته و ارائه راه کارهایی جهت بهینه سازی، جلساتی با واحد فنی و بازرگانی یا تدارکات برگزار می گردد.

image-7 image-8 image-9 image-10